Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33646
Title: Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới tăng trưởng kinh tế tỉnh Bắc Ninh
Authors: Nguyễn, Xuân Hưng
Nguyễn, Thị Phương Thuỳ
Nguyễn, Thị Lan
Tăng, Minh Hằng
Nguyễn, Thị Nhung
Keywords: Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Tăng trưởng kinh tế
Bắc Ninh
VAR
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế & Phát triển;Số 276 .- Tr.79-92
Abstract: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDl) ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của Tình Bắc Ninh. Bài viết được nghiên cứu với mục đích phân tích mối quan hệ giữa FDI và tăng trưởng kinh tế của Tỉnh. Nhóm tác giả đã sử dụng mô hình tự hồi quy vector VAR để phân tích tác động của FDI lên tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn 2009-2019. Kết quả cho thấy tác động tương đối nhanh chóng và toàn diện của FDI đến tăng trưởng kinh tế của Tỉnh. Qua những phân tích đó, bài viết đã đưa ra gợi ý một số khuyến nghị cho địa phương để tiếp tục thu hút và sử dụng có hiệu quả FDI nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Tỉnh trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33646
ISSN: 1859-0012
Appears in Collections:Kinh tế & Phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.86 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.197.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.