Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33900
Title: Phân tích hiệu quả kỹ thuật của các doanh nghiệp xây dựng tại Việt Nam
Authors: Lê, Thị Hồng Tâm
Keywords: Hiệu quả kỹ thuật
Doanh nghiệp xây dựng
Mô hình hàm sản xuất biên ngẫu nhiên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 30 .- Tr.27-30
Abstract: Nghiên cứu này phân tích hiệu quả kỹ thuật của các doanh nghiệp xây dựng tại Việt Nam thông qua việc sử dụng mô hình hàm sản xuất biên ngẫu nhiên (stochastic production function frontier). Nghiên cứu sử dụng dữ liệu điều tra 65.643 doanh nghiệp cửa Tổng cục Thống kê trong các năm từ 2012 đến 2017 đã chỉ ra sự thay đối về hiệu quả kỹ thuật của các doanh nghiệp xây dựng lại Việt Nam trong giai đoạn này. Ngoài ra, nghiên cứu còn phân tích hiệu quả kỹ thuật của doanh nghiệp xây dựng theo nhóm ngành, theo quy mô và theo hình thức sở hữu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33900
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.38 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.