Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33972
Title: Phát triển cánh đồng lúa lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long
Authors: Trần, Hoàng Hiểu
Nguyễn, Phú Son
Keywords: Cánh đồng lúa lớn
Đồng bằng sông Cửu long
Hộ sản xuất lúa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 30 .- Tr.70-73
Abstract: Mô hình cánh đồng lớn là chủ trương của Đảng và Nhà nước, nhằm hướng đến một nền nông nghiệp tập trung quy mô lớn, chất lượng cao, bền vững. Đây cũng là xu thế phát triển nông nghiệp hiện đại và hội nhập quốc tế. Mô hình cánh đồng lúa lớn (CĐLL) được vùng Đồng bằng sông Cửu Long triển khai từ năm 2011, đến nay, bước đầu đã mang lại những hiệu quả nhất định, cả về kinh tế, xã hội và môi trường. Thông qua khảo sát 180 hộ sản xuất lúa (HSXL) tham gia mô hình cánh đồng lớn tại 3 tỉnh, thành phố của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nghiên cứu đánh giá những khó khăn, thuận lợi trong việc triển khai và nhân rộng mô hình CĐLL trong Khu vực, trên cơ sở đó đề xuất một sô giải pháp thực hiện.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33972
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.49 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.