Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34161
Nhan đề: Ảnh hưởng của các chất bổ sung vào thức ăn lên tốc độ tang trưởng và tỉ lệ sống cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) giống
Tác giả: Phạm, Thanh Liêm
Nguyễn, Trung Kiên
Từ khoá: Nuôi Trồng Thủy Sản
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu được tiến hành nhằm xác định ảnh hưởng của các chất bổ sung: chất kết dính (guar gum-GG), probiotic (LP-20), enzyme tiêu hóa (phytase) lên tốc độ tăng trưởng và tỉ lệ sống cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) giống. Thí nghiệm được thực hiện trong 61 ngày, có tất cả 5 nghiệm thức (NT) thức ăn: NT1-đối chứng (ĐC); NT2-ĐC bổ sung GG; NT3-ĐC bổ sung GG và LP-20; NT4-ĐC bổ sung GG và phytase, NT5-ĐC bổ sung GG, LP-20 và phytase; các nghiệm thức được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 lần lặp lại. Cá tra bột có khối lượng trung bình 0,55 +0,06g/con được bố trí ngẫu nhiên trên bể 500L với mật độ 700 con/bể. Kết quả cho thấy, tỉ lệ sống khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) giữa các nghiệm thức, 30,96-37,14%. Tốc độ tăng trưởng của NT5 cao nhất (0,11 + 0,01 g/ngày) và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với NT3 (0,08 + 0,01 g/ngày). Không có sự khác biệt về tăng trưởng giữa NT1 và NT2 (có và không có bổ sung GG). Không có sự khác biệt (p>0,05) về hệ số thức ăn (FCR), lượng thức ăn ăn vào (FI) và hiệu quả sử dụng protein (PER) giữa các nghiệm thức thức ăn. Từ đó cho thấy thức ăn bổ sung chất kết dính không làm giảm tăng trưởng của cá tra thí nghiệm so với thức ăn không có bổ sung chất kết dính. Thức ăn nếu được bổ sung đồng thời chất kết dính, enzym tiêu hoá và probiotic giúp cải thiện về tăng trưởng so với thức ăn chỉ bổ sung chất kết dính.
Mô tả: 12tr.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34161
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
532.24 kBAdobe PDF
Your IP: 44.212.99.248


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.