Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34189
Title: Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Công an Trung ương tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
Authors: Nguyễn, Hồng Nguyên
Keywords: Kiểm tra
Giám sát
Đảng bộ
Công an
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 07 .- Tr.12-15
Abstract: Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, các quy định của Trung ương Đảng, trước yêu cầu của tình hình nhiệm vụ mới, tổ chức bộ máy mới, Đảng ủy Công an Trung ương, đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, UBKT các cấp trong lực lượng công an tiến hành công tác kiểm tra, giám sát một cách toàn diện, đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt, bảo đảm nguyên tắc, quy trình và quy định, trên tinh thần quyết liệt, chủ động và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34189
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.56 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.66.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.