Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34202
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn xin việc vào Trường Đại học An Giang
Authors: Trần, Thị Hằng Ni
Keywords: Quyết định chọn xin việc
Trường Đại học An Giang
Người tìm việc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 33 .- Tr.53-59
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn xin việc vào Trường Đại học An Giang. Dữ liệu khảo sát dựa trên ý kiến của 350 giảng viên, chuyên viên hiện đang công tác tại Trường Đại học An Giang theo phương pháp lấy mẫu phi xác suất. Qua các bước phân tích Cronbach’s Alpha, EFA, tương quan và hồi quy, kết quả phân tích cho thấy có 6 nhân tố tác động đến quyết định chọn xin việc vào Trường Đại học An Giang xếp theo thứ tự tầm quan trong như sau: (1) Thương hiệu và uy tín của tổ chức; (2) Sự phù hợp giữa cá nhân và tổ chức; (3) Thu nhập và phúc lợi; (4) Cơ hội đào tạo và thăng tiến; (5) Mức trả công và hình thức trả công và (6) Tác động từ gia đình, bạn bè. Mô hình nghiên cứu giải thích được 57,3% sự tác động của 6 nhân tố nói trên đến quyết định chọn xin việc vào Trường Đại học An Giang.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34202
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.