Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34206
Title: Ảnh hưởng của liều lượng phân NPK kết hợp hữu cơ đến năng xuất và phẩm chất mãng cầu ta (Annona reticulata L) tại huyện Tri Tôn, An Giang
Authors: Nguyễn, Văn Sơn
Nguyễn, Văn Hòa
Lê, Ánh Như Quỳnh
Đoàn, Thị Cẩm Hồng
Keywords: Phân NPK
Hữu cơ
Mãng cầu ta (Annona reticulata L)
Huyện Tri Tôn
An Giang
Năng suất
Phẩm chất
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ An Giang;Số 3 .- Tr.13-18,22
Abstract: Mãng cầu ta (Annona reticulata L) thuộc họ Annonaceae, có nguồn gốc ở vùng nhiệt đới châu Mỹ, sau đó được đem đi trồng ở nhiều nơi trong vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới không có sương giá (Morton,J., 1987; Jonathan H., 1990).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34206
ISSN: 1859-0268
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.19 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.