Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34351
Title: Vài nét về bản hương ước của người Dao ở tỉnh Bắc Kạn năm 1932
Authors: Đàm, Thị Uyên
Đỗ, Hằng Nga
Keywords: Hương ước
Người Dao
Bắc Kạn
Nửa đầu thế kỷ XX
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 04 .- Tr.52-59
Abstract: Nghiên cứu này dựa trên bản hương ước của người Dao ở tỉnh Bắc Kạn năm 1932, nội dung bài viết thể hiện cách nhìn của các tác giả về văn bản hương ước đó. Để có sự đối sánh, các tác giả còn tiếp cận một số hương ước của người Tày, người Nùng và hương ước của vùng trung du cùng thời điểm xuất hiện. Các dẫn liệu hương ước cho thấy, bản hương ước của người Dao vừa thể hiện được những nét truyền thống, đặc trưng của đời sống xã hội người Dao ở Bắc Kạn, vừa phản ánh quá trình nắm lấy các cộng đồng cơ sở, can thiệp vào dân tộc khu vực miền núi của chính quyền thực dân trước năm 1945.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34351
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.64 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.