Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34358
Title: Hiệu quả áp dụng giải pháp kỹ thuật giống và sinh sản trong chăn nuôi trâu tại Thanh Chương, Nghệ An
Authors: Phạm, Văn Sơn
Phạm, Văn Giới
Ngô, Thị Kim Cúc
Trần, Thị Minh Hoàng
Keywords: Trâu
Chăn nuôi
Sinh sản
Khối lượng cơ thể
Tăng khối lượng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Chăn nuôi;Số 88 .- Tr.27-36
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện tại hộ nuôi trâu ở 7 xã và thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Tổng số 15 trâu đực giống, 365 trâu cái sinh sản và 550 nghé được theo dõi thu thập số liệu về hiệu quả sử dụng các giải pháp trong chăn nuôi trâu tại nông hộ ở Thanh Chương, Nghệ An. Các giải pháp kỹ thuật bao gồm giải pháp về giống và sinh sản. Số liệu thu thập từ các trâu mẹ sinh sản và nghé con từ năm 2012 đến 2017, sử dụng phương pháp thường quy truyền thống. Số liệu được phân tích sử dụng phần mềm SAS9.0, sử dụng phương pháp thống kê mô tả và mô hình tuyến tính tổng quát (General Linear Model – GLM). Kết quả nghiên cứu cho biết kết hợp hài hòa giải pháp giống và sinh sản đã nâng cao được hiệu quả chăn nuôi trâu ở Nghệ An, Việt Nam. Sử dụng trâu đực giống và trâu cái giống tốt đã làm tăng khối lượng cơ thể đàn con từ 9,89% đến 19,67% so với nhóm đối chứng ở giai đoạn từ sơ sinh đến 36 tháng tuổi; tăng khối lượng hàng ngày cao hơn nhóm đối chứng từ 4,83% đến 18,75% ở trên các giai đoạn trên 6 tháng tuổi. Kiểm soát tốt về phối giống dẫn đến làm giảm khoảng cách lứa đẻ xuống 15,34 tháng và đẩy tỷ lệ đẻ toàn đàn hàng năm lên 78,23%.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34358
ISSN: 1859-0802
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Chăn nuôi (Journal of Animal Science and Technology)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.68 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.