Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34360
Title: Tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam và những vấn đề đặt ra
Authors: Lê, Kim Việt
Keywords: Hệ thống chính trị Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận chính trị;Số 7 .- Tr.23-30
Abstract: Hệ thống chính trị XHCN ở Việt Nam là một chính thể bao gồm Đảng Cộng sản Viêt Nam Nhà nước cộng hòa XHCN Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động nhằm duy trì và bảo vệ quyền lực, lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Với 3 đặc trưng cơ bản là nhất nguyên, dân chủ và thống nhất, hệ thống chính trị Việt Nam đã thể hiện tính ưu việt trong suốt quá trình cách mạng Việt Nam, được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ. Bên cạnh những ưu điểm, mô hình tổ chức và hoat động của hệ thống chính trị Việt Nam đã bộc lộ không ít những hạn chế, bất cập: bộ máy cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả; quan hệ giữa các chủ thể chưa được xác định rõ ràng, chồng chéo, chưa phát huy hết tiềm năng, tính năng động của các chủ thể... Do vậy, đổi mỗi hoạt động của hệ thống chính trị đang là đòi hỏi của công cuộc đổi mới hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34360
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.4 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.