Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34517
Title: Đào tạo kĩ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực thương mại tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Authors: Nguyễn, Thị Dung
Phạm, Thị Huyền
Keywords: Đào tạo kĩ năng
Tư vấn pháp luật
Lĩnh vực thương mại
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 09 .- Tr.88-96
Abstract: Đào tạo kĩ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực thương mại tại Trường Đại học Luật Hà Nội được thực hiện chủ yếu thông qua môn học kĩ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực thương mại được đưa vào Chương trình đào tạo đại học hệ chính quy ngành luật theo hệ thống tín chỉ và Chương trình đào tạo hệ chất lượng cao ngành luật từ năm 2014, với vị trí là môn học tự chọn. Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng đào tạo kĩ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực thương mại, bài viết đề xuất những giải pháp cần thực hiện nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo kĩ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực này, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được đào tạo tại Trường Đại học Luật Hà Nội, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của xã hội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34517
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.69 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.99.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.