Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34558
Title: Một số kinh nghiệm trong công tác kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm của các huyện ủy thành phố Hải Phòng
Authors: Lê, Văn Cường
Đinh, Văn Nhanh
Keywords: Kiểm tra đảng
Ủy ban kiểm tra
Đảng viên vi phạm
Hải Phòng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 07 .- Tr.62-68
Abstract: Trong những năm qua, các ủy ban kiểm tra huyện ủy ở thành phố Hải Phòng luôn xác định kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm có tác dụng quan trọng đối với việc quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên. Trong thực hiện nhiệm vụ này, bước đầu rút ra năm kinh nghiệm có giá trị. Điều này có tác động rất lớn đến viêc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, giữ vững nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các đảng bộ huyện trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34558
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.66 MBAdobe PDF
Your IP: 34.232.51.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.