Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34678
Title: Vai trò của vốn xã hội với hoạt động vay vốn của người dân nhập cư (Nghiên cứu trường hợp tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An)
Authors: Nguyễn, Thị Bích Thủy
Vũ, Thị Thùy Dung
Keywords: Vốn xã hội
Hoạt động vay vốn
Người dân nhập cư
Nghệ An
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xã hội học;Số 03 .- Tr.31-41
Abstract: Phân tích dữ liệu cuộc điều tra trên 300 người dân nhập cư và 30 cuộc phỏng vấn sâu vào năm 2012 – 2016, bài viết xem xét vai trò của vốn xã hội với hoạt động vay vốn của người dân nhập cư ở thành phố Vinh, Nghệ An. Trong điều kiện khan hiếm các nguồn lực và cơ hội, người nhập cư dùng vốn xã hội như một giải pháp hữu hiện để phát triển sinh kế cho mình và gia đình. Dù còn sử dụng vốn xã hội ở dạng “co cụm”, người dân nhập cư ở thành phố Vinh đã dùng “lòng tin” như một tài sản thế chấp để huy động nguồn vốn. Kết quả nghiên cứu còn cho thấy bên cạnh vai trò tích cực thì vốn xã hội cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho hoạt động phát triển sinh kế của người nhập cư nếu việc đặt “lòng tin” cúa họ không đúng chỗ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34678
ISSN: 2615-9163
Appears in Collections:Xã hội học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.84 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.