Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34767
Title: Tiếp nhận lý luận phê bình phương Tây từ nền văn hóa Việt
Authors: Trần, Mạnh Tiến
Keywords: Lý luận phê bình phương tây
Nền văn hóa Việt
Tiếp nhận
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật;Số 9 .- Tr.36-46,79
Abstract: Lịch sử phát triển của một dân tộc không chỉ thông qua sản xuất vật chất mà còn là quá trình tiếp thu sáng tạo các giá trị tinh thần nhân loại để mở mang tri thức cho mình, bởi tri thức là sức mạnh quốc gia mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cập tới ngay sau ngày Tuyên ngôn độc lập (1945): "Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu". Quá trình tiếp nhận đó được thế hiện qua các hình thái văn học nghệ thuật, tôn giáo, đạo đức, khoa học kỹ thuật của thế giới đã được bản địa hóa theo nhu cầu văn hóa dân tộc. Trong đó phải kể đến bộ phận lý thuyết về văn chương nghệ thuật, song khách quan đến nay, chúng ta vẫn chưa có những tác phẩm lý luận ngang tầm thế giới. Mặc dù trong các di sản văn học của người Việt đã chứa đựng nhiều triết lý sâu sắc nhưng chưa thành hệ thống lý thuyết như các nước phương Tây.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34767
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.78 MBAdobe PDF
Your IP: 34.229.131.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.