Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35369
Title: Xây dựng nhà nước kiến tạo hướng đến một xã hội trung lưu ở Việt Nam
Authors: Lê, Kim Sa
Keywords: Nhà nước kiến tạo
Tầng lớp trung lưu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Xã hội học;Số 02 .- Tr.31-39
Abstract: Cho tới nay, các quan điểm chính về nhà nước kiến tạo tại Việt Nam còn được hiểu theo nhiều cách và tiếp cận từ nhiều hướng khác nhau. Dù vậy, việc xây dựng nhà nước kiến tạo ở Việt Nam là bước tiến gần hơn về bản chất của nền kinh tế thị trường đầy đủ, định vị lại vai trò và mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường. Trong bối cảnh đó, tầng lớp trung lưu Việt Nam đang dần định hình như một hệ quả tất yếu của sự phát triển thị trường. Chính cơ chế thị trường đã giải phóng và làm tăng hiệu quả sử dụng các nguồn lực xã hội giúp người dân thoát nghèo và trở thành tầng lớp trung lưu, từ đó tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội. Sự gia tăng của tầng lớp trung lưu có ý nghĩa tích cực với các vấn đề thể chế, đặc biệt là xây dựng nhà nước kiến tạo.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35369
ISSN: 2615-9163
Appears in Collections:Xã hội học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.84 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.184.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.