Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35393
Title: Thành tựu đổi mới chính trị của đảng và ý nghĩa đối với khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam
Authors: Trần, Văn Thụy
Đào, Văn Phương
Keywords: Đổi mới chính trị của đảng
Ý nghĩa đối với khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 09 .- Tr.34-38
Abstract: Nội dung trọng tâm của đổi mới chính trị ở nước ta là đổi mới tư duy chính trị và đổi mới hệ thống chính trị. Thành tựu nổi bật của hơn 30 năm đổi mới chính trị là Đảng ta tiếp tục bổ sung, phát triển lý luận về con đường quá độ lên CNXH và các nội dung chính trị chính yếu, góp phần hoạch định những quyết sách chính trị của Đảng trong quá trình đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35393
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.43 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.216.26


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.