Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35405
Title: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
Authors: Lê, Văn Minh
Keywords: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền
Phản bác các quan điểm sai trái
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 09 .- Tr.72-75
Abstract: Với nhận thức giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, là điều kiện đảm bảo cho sự phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang triển khai nhiều hoạt động đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đâu tranh phản bác các quan điểm sai trái.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35405
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.19 MBAdobe PDF
Your IP: 54.236.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.