Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35605
Title: Tư tưởng phân tâm học Freud về nguồn gốc của tôn giáo
Authors: Nguyễn, Văn Quế
Keywords: Freud
Phân tâm học
Tôn giáo
Vật tổ
Cẩm kị
Con người
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo;Số 07 .- Tr.3-22
Abstract: Trong bài viết này, tác giả làm rõ nguồn gốc của tôn giáo theo quan điểm Phân tâm học của Freud. Từ đó chỉ ra những đóng góp và hạn chế của vấn đề này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35605
ISSN: 1859-0403
Appears in Collections:Nghiên cứu Tôn giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.09 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.