Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35696
Title: Tỷ giá thương hiệu dụng và hoạt động thương mại Việt Nam 1992-2014 =
Other Titles: The Real Effective Exchange Rate andVietnamese Trade Performance in thePeriod 1992-2014
Authors: Nguyễn, Trần Phúc
Keywords: Chế độ tỷ giá
Tỷ giá danh nghĩa đa phương(NEER)
Tỷ giá thực hiệu dụng(REER)
Cán cân thương mại
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 152 .- Tr.20-34
Abstract: Bài viết này đánh giá vai trò của chính sách tỷ giá đối với việc duy trì năng lực cạnh tranh thương mại của Việt Nam trong giai đoạn 1992-2014. Hai phương pháp phân tích dữ liệu được áp dụng trong bài viết bao gồm phân tích thống kê mô tả và phân tích kinh tế lượng. Trong đó, trên cơ sở mô hình thương mại bán phần, kỹ thuật phân tích đồng liên kết với mô hình véc-tơ hiệu chỉnh sai số (VECM) được sử dụng để xem xét mối quan hệ giữa tỷ giá thực hiệu dụng (tỷ giá thực đa phương - REER tính toán theo phương thức yết tỷ giá gián tiếp) và kết quả hoạt động thương mại. Kết quả ước lượng cho thấy tồn tại mối quan hệ dài hạn giữa REER và xuất khẩu cũng như mối quan hệ dài hạn giữa REER và nhập khẩu trong giai đọan 1992-2014. Trong khi đó, REER có xu hướng chung là tăng lên, nghĩa là Việt Nam đồng có xu hướng chung là tăng giá thực đa phương. Kết quả phân tích này hàm ý rằng, sự vận động của tỷ giá có xu hướng góp phần làm suy yếu năng lực cạnh tranh thương mại của Việt Nam trong giai đoạn nghiên cứu, từ đó dẫn đến tình trạng thâm hụt cán cân thương mại khá dai dẳng trong quá khứ. Kết quả phân tích cho thấy, việc xác định mức tỷ giá thực cân bằng cũng như điều chỉnh kịp thời mức độ sai lệch của tỷ giá thực là nhiệm vụ quan trọng để đạt được mục tiêu cân bằng bên ngoài của nền kinh tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35696
ISSN: 1859-3682
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
10.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.