Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35698
Title: Đổi mới thể chế và quản trị hướng tới xây dựng thành phố thông minh Smart City (Tiếp theo kỳ trước)
Authors: Nguyễn, Ngọc Hiếu
Keywords: Thể chế
Quản trị
Thành phố thông minh
Smart City
Đổi mới
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người Xây dựng;Số 5+6 .- Tr.8-11
Abstract: Xây dựng và sử dụng chỉ số chiến lược xây dựng thể chế để hệ thống chỉ số có hiệu lực và tin cậy. Khả năng đánh giá và điều chỉnh trong quản lý tích hợp đều dựa vào chỉ số. Tuy nhiên, các chỉ số giám sát phát triển đô thị ở Việt Nam cần hoàn thiện.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35698
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.66 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.