Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35785
Title: Mối quan hệ giữa niềm tin và sự sẵn lòng tham ra vào nền kinh tế chia sẻ - Nghiên cứu tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Văn Anh
Nguyễn, Thị Phương Thảo
Lê, Thị Kim Tuyền
Keywords: Kinh tế chia sẻ
Niềm tin
Sự sẵn lòng
Rủi ro
Chất lượng hệ thống
Sự quen thuộc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 33 .- Tr.53-56
Abstract: Nghiên cứu này nhằm xác định yếu tố ảnh hưởng đến niềm tin người tiêu dùng và mối quan hệ giữa niềm tin và sự sẵn lòng tham gia vào nên kinh tế chia sẻ của người tiêu dùng tại Việt Nam. Kết quả phân tích cho thấy, các yếu tố tác động mạnh nhất đến niềm tin của người tiêu dùng là Chất lượng hệ thống và Sự quen thuộc, trong khi không tìm thấy ảnh hưởng từ yếu tố Chất lượng thông tin. Bên cạnh đó, yếu tố Niềm tin của người tiêu dùng tác động mạnh mẽ đến Sự săn lòng tham gia vào nền kinh tẽ chia sẻ của người tiêu dùng, sau đó là Lợi ích kinh tế. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả đề xuất một số hàm ý quản trị góp phần nâng cao niềm tin của người tiêu dùng đôi với các mô hình kinh doanh chia sẻ tại Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35785
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.36 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.