Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35836
Title: Tổng quan nghiên cứu về khởi sự kinh doanh
Authors: Nguyễn, Trung Kiên
Keywords: Nghiên cứu
Khởi sự kinh doanh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 571 .- Tr.40-42
Abstract: Ngày nay, khởi sự kinh doanh đang nhận được sự quan tâm của cả xã hội, chính phủ, các nhà hoạch định chính sách và cả các nhà nghiên cứu, các chuyên gia. Có rất nhiều nghiên cứu chỉ ra mối quan hệ chặt chẽ giữa việc khởi sự kinh doanh với tăng trưởng kinh tế của vùng và địa phương. Thực tế cũng chỉ ra rằng, những nơi có tỷ lệ doanh nghiệp được thành lập mới cao thường gắn với thành tích cao trong tăng trưởng kinh tế. Và các doanh nghiệp mới ngoài đóng góp vào GDP của nền kinh tế còn tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho xã hội. Chính vì vậy, chính phủ các nước thường dành nhiều hỗ trợ, và có các chính sách thúc đề việc khởi sự kinh doanh trong giới trẻ. Bài báo nhằm trình bày tổng quan nghiên cứu về khởi sự kinh doanh, các trường phái lý thuyết về khởi sự kinh doanh, và một số mô hình lý thuyết được ứng dụng trong nghiên cứu khởi sự kinh doanh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35836
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.31 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.179.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.