Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35841
Title: Hoạt động đầu tư vốn cho startup tại Việt Nam
Authors: Đặng, Thành Đạt
Keywords: Đầu tư
Vốn
Startup
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 571 .- Tr.51-53
Abstract: Hiện nay tại Việt Nam có khoảng trên 3.000 startup đang hoạt động, trong đó phần lớn startup ở trong giai đoạn tiền hạt giống (pre-seed) và hạt giống (seed/startup) cần thu hút vốn đầu tư ban đầu; chỉ có một số ít startup đã phát triển tới giai đoạn cần thu hút vốn để tăng trưởng nhanh. Bài viết tổng quan nhu cầu vốn của startup qua các giai đoạn phát triển và đưa ra cái nhìn tổng quát về hoạt động đầu tư vốn cho startup tại Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35841
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.