Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35962
Title: Trí tuệ nhân tạo trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 - lợi thế và thách thức về việc làm đối với Việt Nam
Authors: Dương, Thị Thanh Xuân
Keywords: Trí tuệ nhân tạo
Cách mạng Công nghiệp 4.0
Thách thức
Việt Nam
Lợi thế
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 946 .- Tr.74-78
Abstract: Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang là một chủ đề được quan tâm và nghiên cứu nhiều trên thế giới bởi ảnh hưởng ngày một rõ rệt hơn đến nhiều lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó có việc làm, nhất là đối với các quốc gia phát triển
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35962
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.89 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.