Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36022
Title: Một số vướng mắc, bất cập khi áp dụng biện pháp cầm giữ tài sản quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2015 và đề xuất, kiến nghị
Authors: Nguyễn, Trung Kiên
Keywords: Bộ luật Dân sự
Biện pháp cầm giữ tài sản
Bất cập
Vướng mắc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 18 .- Tr.18-22,47
Abstract: Trong phạm vi bài viết này, tác giả sẽ tập trung phân tích một số quy định về cấm giữ tài sản, từ đó chỉ ra những vướng măc, bất cập và đưa ra một số đề xuất, kiến nghị hoàn thiện cụ thể.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36022
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
13.03 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.179.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.