Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36096
Title: Một số nhiệm vụ trọng tâm quản lý tài nguyên nước giai đoạn 2021-2025
Authors: Thanh Tâm
Keywords: Quản lý tài nguyên nước
Giai đoạn 2021-2025
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 17(343) .- Tr.55-56
Abstract: Trong 5 năm tới (2021-2025), mục tiêu cụ thể của lĩnh vực tài nguyên nước là tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật; tăng cường quản lý khai thác tài nguyên nước tiết kiệm, hiệu quả; bảo vệ tài nguyên nước, hạn chế ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước; tăng cường công tác điều phối, phối hợp, giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước và phòng, chống các tác hại do nước gây ra trên các lưu vực sông.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36096
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
811.62 kBAdobe PDF
Your IP: 3.221.159.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.