Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36103
Title: Quyền phản tố của bị đơn trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm theo quy định của Bộ luật tố Tụng dân sự năm 2015
Authors: Bùi, Thị Huyền
Keywords: Bị đơn
Chuẩn bị xét xử sơ thẩm
Quyền phản tố
Tố tụng dân sự
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 04 .- Tr.43-55
Abstract: Bài viết luận giải các quan niệm khác nhau về phản tố, phân tích, đánh giá các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 về phản tố và các vấn đề liên quan đến việc thực hiện phản tố của bị đơn trong tố tụng dân sự, đồng thời đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật về khái niệm và nội dung của phản tố; điều kiện và thời điểm phản tố của bị đơn trong tố tụng dân sự; giải quyết hậu quả pháp lí khi bị đơn có yêu cầu phản tố được tòa án triệu tập tham gia hòa giải nhưng vắng mặt.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36103
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
13.45 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.112.172


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.