Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36211
Title: Nhận diện bản chất Trường Đảng và yêu cầu tổ chức giảng dạy Lý luận Chính trị hiện nay
Authors: Nguyễn, Vĩnh Thanh
Vũ, Văn Hậu
Keywords: Trường Đảng
Bản chất Trường Đảng
Tổ chức giảng dạy
Lý luận chính trị
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 09 .- Tr.54-60
Abstract: Từ chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, bài viết tập trung phân tích làm rõ về bản chất Trường Đảng; những yêu cầu trong tổ chức giảng dạy lý luận chính trị của Trường Đảng nhằm góp thêm cách tiếp cận về đổi mới nội dung chương trình, giáo trình và phương pháp giảng dạy lý luận chính trị trong bối cảnh hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36211
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.25 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.