Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36215
Title: Quản lý nhà nước về phát triển đội ngũ giảng viên các trường Đại học Công lập
Authors: Nguyễn, Văn Phong
Keywords: Quản lý nhà nước
Giáo dục đại học
Giảng viên
Đại học công lập
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 09 .- Tr.66-72
Abstract: Trên cơ sở khái quát thực trạng về số lượng chất lượng tỷ lệ và cơ cấu đội ngũ giảng viên (ĐNGV) các trường đại học công lập hiện nay, bài viết tập trung phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về phát triển đội ngũ giảng viên các trường đại học công lập.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36215
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Lý luận Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.02 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.