Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36243
Title: Sao sánh cải cách hành chính công tại Trung Quốc, Malaysia, Nhật Bản và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Phạm, Thái Quốc
Keywords: Hành chính công
Cải cách hành chính công
Trung Quốc
Malaysia
Nhật Bản
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 08 .- Tr.08-19
Abstract: Ba nước Trung Quốc, Malaysia và Nhật Bản có trình độ phát triển kinh tế khác nhau, nhưng đều có quá trình cải cách hành chính công rất mạnh mẽ. Cải cách hành chính công ở ba nước này đều chịu tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ, của sự phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng của công nghệ thông tin cũng như yêu cầu phát triển chính phủ điện tử. So sánh cải cách hành chính công tại ba nước này, tìm ra những điểm chung, những nét đặc thù, từ đó rút, chỉ ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam là mục tiêu của bài viết này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36243
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.18 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.78.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.