Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36357
Nhan đề: Sở hữu Nhà nước và quản trị lợi nhuận: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam
Tác giả: Phan, Thị Đỗ Quyên
Hà, Phước Vũ
Từ khoá: Quản trị lợi nhuận
Sở hữu Nhà nước
Tính minh bạch thông tin
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 08(203) .- Tr.21-25
Tóm tắt: Bài báo nghiên cứu ảnh hưởng của sở hữu Nhà nước đến quản trị lợi nhuận. Sử dụng dữ liệu của các công ty niêm yết trên sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong khoảng thời gian 2009 - 2019, kết quả nghiên cứu cho thấy sở hữu Nhà nước có quan hệ ngược chiều với quản trị lợi nhuận. Kết quả này nhất quán với quan điểm các công ty có tỷ lệ sở hữu Nhà nước cao thường gắn liền với các mục tiêu vĩ mô, đồng thời dễ dàng tiếp cận nguồn vốn từ chính phủ, do đó họ ít có áp lực để quản trị lợi nhuận.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36357
ISSN: 1859-1914
Bộ sưu tập: Kế toán và Kiểm toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.64 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.