Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36400
Title: Mấy kỷ niệm về nghề viết sử với nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu
Authors: Nguyễn, Mạnh Hà
Keywords: Lê Khả Phiêu
Kỷ niệm
Nghề viết sử
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 08(357) .- Tr.73-76
Abstract: Đồng chí Lê Khả Phiêu sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Thanh Hóa, có bề dày truyền thống văn hiến - lịch sử. Được hun đúc, giáo dục về truyền thống quật cường của quê hương và dân tộc, đồng chí Lê Khả Phiêu sớm tiếp thu tinh thần cách mạng với nhiệt huyết yêu nước; tham gia hoạt động cách mạng ở địa phương từ năm 1947. Tháng 6-1949, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, khi mới 18 tuổi. Ngày 1 -5-1950, đồng chí nhập ngũ, trở thành chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam. Năm 1991, tại Đại hội VII của Đảng, Đồng chí được bầu làm ủy viên Ban Chấp hành hành Trung ương Đảng. Tháng 12-1997, tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tấm gương người cộng sản mẫu mực, cống hiến hết mình cho đất nước, cho nhân dân của đồng chí Lê Khả Phiêu mãi mãi sáng ngời trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Là người quan tâm sâu sắc công tác nghiên cứu lịch sử, đồng chí Lê Khả Phiêu để lại nhiều kỷ niệm khó quên đối với những người viết sử.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36400
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.23 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.