Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36410
Title: Ảnh hưởng của vi lượng BO (B) và kẽm (Zn) đến năng suất củ và hàm lượng ligustilide trong củ đương quy Nhật Bản [Angelia acutiloba kitagavva)
Authors: Phạm, Anh Cường
Huỳnh, Thanh Hùng
Keywords: Vi lượng
B
Zn
Dương quy
Cây dược liệu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 06 .- Tr.23-29
Abstract: Kết quả của nghiên cứu đã ghi nhận rằng ở điều kiện tự nhiên của huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, trên nền phân thí nghiệm (tính cho 1 ha): 250 kg N, 125 kg P205, 200 kg K.,0, có bón bổ sung 2,4 kg B và 1,5 kg Zn, cây đương quy được trồng trên đất đỏ đã tăng chiều cao cây, khối lượng củ, năng suất củ khô đạt 6,11 tấn /ha (tăng 21,95%) và hàm lượng ligustilide trong củ đạt 0,3775 % trên dược liệu khô (tảng 45,81%) so với đối chứng không bón vi lượng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36410
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.49 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.