Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36423
Title: Vấn đề chính quyền cách mạng ở Việt Nam từ Xô Viết đến dân chủ cộng hòa
Authors: Mạch, Quang Thắng
Keywords: Xô Viết
Dân chủ cộng hòa
Chính quyền
Nhà nước
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 09(358) .- Tr.33-38
Abstract: Chính quyền cách mạng đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam là Xô Viết Nghệ-Tĩnh, dù chỉ tồn tại một thời gian ngắn nhưng đã để lại dấu ấn tốt đẹp về một chính quyền công nông đầu tiên. Trải qua các giai đoạn khảo nghiệm, tháng 5-1941, Hội nghị Trung ương Đảng quyết định: Sau khi cách mạng giải phóng dân tộc giành được thắng lợi, sẽ xây dựng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Thực tế 75 năm qua, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) đã minh chứng việc Đảng lựa chọn kiểu nhà nước này là phù hợp nhất với điều kiện hoàn cảnh lịch sử của Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36423
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.89 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.244.181


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.