Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36444
Title: Bàn về tính độc lập của Tòa án trong hệ thống chính trị ở Trung Quốc
Authors: Vũ, Kiều Oanh
Keywords: Độc lập của Tòa án
Hiến pháp Trung Quốc
Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân
Pháp luật Trung Quốc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 08 .- Tr.58-68
Abstract: Độc lập của Tòa án là nguyên tắc cơ bản của pháp luật tố tụng về thực hiện quyền xét xử của Tòa án, nhằm bảo đảm tính khách quan và công lý. Hiến pháp và các văn bản pháp lý liên quan của Trung Quốc cũng đã ghi nhận nguyên tắc này. Bài viết giới thiệu khái quát về việc triển khai nguyên tắc độc lập của Tòa án, cũng như việc bảo đảm độc lập của Tòa án đặt trong mối quan hệ với các thiết chế chính trị và nhà nước chủ yếu khác ở Trung Quốc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36444
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.37 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.184.78


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.