Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36467
Title: Chính sách quản lý tài nguyên nước dựa trên tiếp cận thị trường
Authors: Lê, Anh Tuấn
Keywords: Chính sách quản lý
Tiếp cận thị trường
Tài nguyên nước
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 17 .- Tr.39-40
Abstract: Nhằm quản lý TNN hiệu quả, công bằng và bền vững, Việt Nam đã thực hiện một số công cụ quản lý dựa trên tiếp cận thị trường như: Thuế TNN; phí và lệ phí trong khai thác sử dụng nước (SDN); phí BVMT đối với nước thải... Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn nảy sinh nhiều bất cập, trong điều tiết, khai thác, sử dụng nguồn nước một cách có hiệu quả.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36467
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.71 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.