Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36479
Title: Hoạt động Công đoàn Việt Nam (1996-2019) chủ trương và một số kết quả
Authors: Nguyễn, Thị Hiền
Keywords: Hoạt động công đoàn
Đẩy mạnh công nghiệp hóa
Hiện đại hóa
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 08(358) .- Tr.98-102
Abstract: Trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, đặc biệt là thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đảng luôn quan tâm lãnh đạo các hoạt động của Công đoàn Việt Nam, coi trọng công tác vận động công nhân và xây dựng tổ chức Công đoàn nhằm phát huy vai trò chủ động, tích cực và sáng tạo của Công đoàn, tạo điều kiện để Công đoàn Việt Nam thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36479
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.68 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.