Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36489
Title: Đánh giá mức độ thoái hóa đất trên địa bàn tỉnh Đắc Lắk thuộc Vùng Tây Nguyên
Authors: Nguyễn, Quang Học
Nguyễn, Bá Lâm
Nguyễn, Quang Huy
Keywords: Thoái hóa đất
Tỉnh Đắk Lắk
Suy giảm độ phi đất
Đất kết von
Đất khô hạn
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 06 .- Tr.114-119
Abstract: Nghiên cứu này nhằm đánh giá mức độ thoái hóa đất của tỉnh Đắk Lắk thuộc vùng Tây Nguyên để phục vụ quản lý, sử dụng tài nguyên đất bền vững …
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36489
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.