Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36509
Nhan đề: Xây dựng mô hình xử lý nước thải cao su với bể lọc Cái Tiên đạt hiệu quả cao
Tác giả: Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Lương, Quang Tưởng
Lê, Thị Hồng Diệp
Đặng, Tài
Nguyễn, Hoài Hy
Trần, Thành
Từ khoá: Xử lý nước thải cao su
Bể lọc
Cái Tiên
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 18 .- Tr.16-18
Tóm tắt: Bài báo trình bày nội dung nghiên cứu thiết kế mô hình xử lý nước thải cao su với công suất 24 lít/ ngày đêm với bể lọc cải tiến đạt hiệu quả cao. Kết quả xử lý sau 3 tháng vận hành mô hình cho thấy chất lượng nước sau quá trình xử lý đạt loại A theo QCVN 01 - MT: 2015/BTNMT cụ thể với pH là 6.6, BOD là 18 (mg/L), COD là 30 (mg/L), TSS là 22 (mg/L), Tổng N là 2.13 (mg/L), Amoni là 1.91 (mg/L). Với hiệu suất xử lý của BOD, COD, TSS, Tổng N, Amoni tương ứng đạt 99.74%, 99.68%, 97.33%, 99.62%, 99.53%.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36509
ISSN: 1859-1477
Bộ sưu tập: Tài nguyên và Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.31 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.147.7


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.