Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36522
Title: Phân chia địa tầng Pliocen - Đệ tứ ở phía đông thềm lục địa Việt Nam trên cơ sở tài liệu trùng lỗ và tảo vôi
Authors: Nguyễn, Thị Thắm
Nguyễn, Văn Sử
Tạ, Thị Hòa
Mai, Hoàng Đảm
Nguyễn, Hoài Chung
Keywords: Pliocen
Đệ tứ
Thềm lục địa Việt Nam
Tảo vôi
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 62(08) .- Tr.4-7
Abstract: Hóa thạch trùng lỗ (foraminifera) và tảo vôi (calcareous nannofossil) được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu sinh địa tầng trầm tích biển do chúng tiến hóa nhanh và phân bố rộng. Qua nhiều năm nghiên cứu các trầm tích Pliocen-Đệ tứ ở phía đông thềm lục địa Việt Nam thông qua các giếng khoan thăm dò dầu khí, nhóm tác giả nhận thấy hai nhóm sinh vật trên thực sự là công cụ hiệu quả để phân chia chi tiết địa tầng các trầm tích này. Các giếng khoan A, B, C, D, E và F được chọn đại diện cho khu vực nghiên cứu. Áp dụng các tiêu chuẩn phân đới trùng lỗ trôi nổi “N” Blow và “PL” & “PT” Wade và nnk; tiêu chuẩn phân đới tảo vôi “NN” Martinii và “CNPL” Backman và nnk, bảng phân chia địa tầng và các đới sinh vật cho các trầm tích Pliocen-Đệ tứ ở phía đông thềm lục địa Việt Nam đã được đưa ra.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36522
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.31 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.177.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.