Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36539
Title: Nâng cao chất lượng của hoạt động cơ sở đào tạo cán bộ, công chức có trình độ đại học giai đoạn hiện nay- một số vấn đề thực tiễn và giải pháp khuyến nghị
Authors: Nguyễn, Minh Đức
Keywords: Nâng cao chất lượng
Cơ sở đào tạo cán bộ, công chức
Trình độ đại học
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Sinh hoạt Lý luận;Số 4 .- Tr.85-88
Abstract: Bài viết: Một số vấn đề thực tiễn đặt ra đối với hoạt động cơ sở đào tạo cán bộ,công chức có trình độ đại học ở nước ta hiện nay; Một số giải pháp để đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở đào tạo cán bộ, công chức có trình độ đại học hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36539
ISSN: 0868-3247
Appears in Collections:Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.18 MBAdobe PDF
Your IP: 18.213.192.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.