Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36558
Title: Cách mạng công nghiệp 4.0 tại một số quốc gia ASEAN: Cơ hội và thách thức
Authors: Phạm, Thị Thanh Bình
Lê, Thị Thu Hương
Keywords: Cách mạng công nghiệp 4.0
Nhà nước
Doanh nghiệp ASEAN
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 09 .- Tr.32-41
Abstract: Bài viết tìm hiểu tình hình của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ở các nước Đông Nam Á, đề cập đến những nhân tố cơ bản các doanh nghiệp ASEAN cần phải chú trọng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Bài viết tập trung phân tích những cơ hội mà ASEAN sẽ nhận được trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như những thách thức cần phải vượt qua để có thể được hưởng lợi trọn vẹn từ cách mạng công nghiệp 4.0.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36558
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.12 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.