Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36567
Title: Đầu tư trực tiếp của Nhật Bản tại Việt Nam: Đặc điểm, nhân tố tác động và giải pháp thúc đẩy
Authors: Lưu, Ngọc Trịnh
Lê, Đăng Minh
Keywords: Đầu tư trực tiếp
Nhật Bản
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 09 .- Tr.62-74
Abstract: Từ nhiều năm qua, Nhật Bản luôn là một trong những nhà đầu tư trực tiếp lớn nhất vào Việt Nam và gần đây, cơ cấu FDI của Nhật Bản vào Việt Nam đang có sự chuyển biến theo hướng tích cực. Và trong tương lai, Việt Nam vẫn là địa bàn đầu tư ưu tiên của Nhật Bản, nhưng làm thế nào để duy trì, thúc đẩy và nâng cao hơn nữa chất lượng FDI Nhật Bản vào Việt Nam? Đó là những vấn đề chủ yếu được đề cập trong bài viết này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36567
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.75 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.107.249


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.