Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36603
Title: Nghiên cứu sản xuất nước ép dứa (Ananas comosus) - Bí đao (Benincasa hispida) đóng chai
Authors: Vũ, Kim Dung
Phan, Thị Hòa
Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Keywords: Bí đao
Dứa
Đánh giá cảm quan
Nước ép
Phối chế
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 62(08) .- Tr.59-64
Abstract: Trong nghiên cứu này, nước ép trái cây đóng chai đã được sản xuất theo phương pháp phối trộn nước ép dứa (Ananas comosus) và bí đao (Benincasa hispida) với tỷ lệ khác nhau. Các thông số thích hợp cho quá trình phối chế sản phẩm nước ép là: tỷ lệ phối chế dịch ép dứa: bí đao là 1:1, tỷ lệ pha loãng nước/dịch ép dứa: bí đao là 1/1. phối chế sacharose tới 18°Brix (Bx), tỷ lệ bổ sung axit citric 0,1%, pectin 0,1%. Tính chất lý - hóa học, vi sinh, phân tích cảm quan của sản phẩm đã được đánh giá.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36603
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.14 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.247.184


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.