Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36628
Title: Tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy trong kiểm tra thực hiện kết luận kiểm tra
Authors: Nguyễn, Quỳnh Giao
Keywords: Công tác lãnh đạo
Cấp ủy
Kiểm tra
Kết luận
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 08 .- Tr.43-45
Abstract: Trong những năm qua, việc thực hiện Kết luận kiểm tra cơ bản được tổ chức đảng và đảng viên thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, cá biệt còn có chủ thể kiểm tra coi kết thúc cuộc kiểm tra là hết trách nhiệm, việc còn lại thuộc về cấp ủy quản lý đối tượng kiểm tra... Nhận thức này dẫn đến Kết luận kiểm tra do chủ thể kiểm tra ban hành không được đối tượng kiểm tra chấp hành nghiêm túc, việc chỉ đạo khắc phục hậu quả do các vi phạm gây nên thiếu kiên quyết, kém hiệu quả, làm giảm tác dụng tích cực của công tác kiểm tra, thậm chí gây nên hoài nghi, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Để các Kết luận kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, cấp ủy đảng cần tăng cường trong công tác kiểm tra nói chung và nhất là sau khi đã kết thúc hoạt động kiểm tra, tạo tác dụng tích cực thực sự với đối tượng được kiểm tra, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36628
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.11 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.79


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.