Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36712
Title: Bằng chứng thực nghiệm tác động của niềm tin xã hội đến tăng trưởng kinh tế
Authors: Phạm, Đình Long
Lê, Văn Thành
Phạm, Thị Bích Ngọc
Keywords: Vốn xã hội
Niềm tin xã hội
Tăng trưởng kinh tế
Kinh tế hành vi
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 10 .-Tr.30-38
Abstract: Bài viết đánh giá tác động của niềm tin xã hội đến tăng trưởng kinh tế và các kênh truyền dẫn mà thông qua đó niềm tin xã hội tác động đến tăng trưởng kinh tế. Dựa trên kết quả nghiên cứu, bài viết khuyến nghị các giải pháp phát huy vai trò của niềm tin xã hội đối với tăng trưởng kinh tế. Số liệu được thu thập từ cơ sở dữ liệu của Chương trình Khảo sát các giá trị thế giới – WVS, cơ sở dữ liệu WDI, WGI của Ngân hàng Thế giới và được tổng hợp lại dưới dạng trung bình của mỗi giai đoạn 5 năm, với 5 giai đoạn: 1990 – 1994, 1995 – 1999, 2000 – 2004, 2005 – 2009, 2010 – 2014.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36712
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.88 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.173


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.