Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36713
Title: Toàn cầu hóa học cho phát triển bền vững dưới góc nhìn của học giả Nga
Authors: Vũ, Thị Xuân Mai
Keywords: Toàn cầu học
Toàn cầu hóa mới
Phát triển bền vững
Phát triển bao trùm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 10 .-Tr.39-45
Abstract: Bài viết sử dụng các phương pháp tiếp cận hệ thống đa ngành – toàn cầu, tự nhiên – xã hội, tích hợp và liên ngành, tiến hóa – lịch sử, cách tiếp cận của tương lai học và dự báo về phát triển bền vững – khẳng định toàn cầu hóa và các vấn đề toàn cầu, về căn bản, là do các nhân tố xã hội – tự nhiên – chẳng hạn như các đặc tính của hành tinh và các giới hạn của hành tinh với tính cách là một vật thể vũ trụ, do sự cần thiết phải thay đổi một cách triệt để các hình thức truyền thống, lối sống của con người và sự tương tác giữa họ với tự nhiên – quyết định. Quá trình chuyển đổi trên phạm vi toàn cầu sang phát triển bền vững đang được nhận thức không chỉ như là một hình thức mới và một chiến lược phát triển mới của nhân loại, mang lại các cơ hội bình đẳng cho các thế hệ hiện tại và các thế hệ tương lai để đáp ứng các nhu cầu hợp lý của mình, mà còn như là một cách thức mới – cách thức tương tác mang tính đồng tiến hóa giữa xã hội và tự nhiên, trong bối cảnh giải quyết các vấn đề toàn cầu được ưu tiên chứ không chỉ riêng vấn đề môi trường.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36713
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.27 MBAdobe PDF
Your IP: 44.220.62.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.