Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36716
Title: Hệ thống các thước đo mức độ hội nhập thị trường tài chính trên thế giới và một số khuyến nghị cho Việt Nam
Authors: Trần, Thị Xuân Anh
Nguyễn, Thị Lâm Anh
Ngô, Thị Hằng
Keywords: Thị trường tài chính
Thước đo mức độ hội nhập thị trường tài chính
Mức độ hội nhập thị trường tài chính Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 10 .-Tr.58-72
Abstract: Bài viết hệ thống hóa các thước đo mức độ hội nhập thị trường tài chính trên thế giới và kết quả ứng dụng cho Việt Nam, trên cơ sở đó đưa ra một số khuyến nghị chính sách phù hợp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36716
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
11.78 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.112.123


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.