Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36730
Title: Hoạt động cấp phép trong lĩnh vực viễn thám
Authors: Nguyễn, Dương Anh
Vũ, Thị Tuyết
Phạm, Thị Hà Giang
Nguyễn, Thị Phương Hoa
Keywords: Hoạt động cấp phép
Viễn thám
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 20 .- Tr.43-45
Abstract: Hoạt động viễn thám được xác định là hoạt động kinh doanh có điều kiện xuất phát từ sự cần thiết của việc kiểm tra, giám sát chất lượng của các tổ chức, cá nhân khi thực hiện hoạt động viễn thám. Theo đó, để một sản phẩm viễn thám đạt được chất lượng theo yêu cầu, các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động viễn thám phải bảo đảm được một số tiêu chí về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực có trình độ. Bài báo này giới thiệu danh mục các hoạt động viễn thám dự kiến cần đưa vào nội dung cấp phép hoạt động trong văn bản quy phạm pháp luật nhằm định hướng xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực viễn thám trong tương lai.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36730
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.63 MBAdobe PDF
Your IP: 35.170.64.36


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.