Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36791
Title: Kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để phòng ngừa vi phạm
Authors: Phương Thúy
Keywords: Kiểm tra
Vi phạm
Phòng ngừa
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 09 .- Tr.52-53
Abstract: Nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Thành uỷ Nam Định đã ban hành Chỉ thị số 15- CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ở Đảng bộ Thành phố Nam Định”. Thực hiện Chỉ thị này, UBKT và cấp ủy cơ sở trong Đảng bộ đã chủ động khảo sát phát hiện, nắm tình hình các tổ chức đảng trực thuộc, đảng viên là cấp uỷ viên, cán bộ thuộc diện cấp uỷ quản lý xây dựng kế hoạch kiểm tra.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36791
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
742.42 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.51.151


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.